Aktuálně

Právní aktuality - srpen 2020

+ Odškodnění za vládní krizová opatření + Pravidla pro vstup cizinců na území ČR + Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech + Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby + Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů

Novinky v nakládání s osobními údaji 2/2020

+ Zrušení štítu soukromí EU-USA + Kontrola zpracování osobních údajů soudním exekutorem + Kontrola předávání osobních údajů mezi obchodními společnostmi + Kontrola zpracování osobních údajů při telemarketingu + Kontrola zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení na vysokou školu + Otisky prstů + Kontrola zabezpečení internetových stránek v souvislosti s předáváním výsledků zdravotních vyšetření + Kynologický spolek + Nevyžádaná obchodní sdělení

Právní aktuality - červenec 2020

+ Novela daňového řádu + Příspěvky pro zaměstnance z dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) + Novela trestněprávních předpisů + Přehled činnosti úřadu na ochranu osobních údajů + Nepřípustnost řetězení daňových ztrát + Vracení nesporné části nadměrného odpočtu + SVJ smí omezit krátkodobé pronájmy + Zástavní věřitel jako zúčastněná osoba v trestním řízení + Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy

PRÁVNÍ AKTUALITY - ČERVEN 2020

+ Velké změny v oblasti bytového práva + Novela zákoníku práce + Zpětné uplatnění daňové ztráty + Realitní zprostředkování

PŘEHLED K PROBLEMATICE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vám v době, kdy GDPR vstoupilo do třetího roku své platnosti, představit některé novinky z oblasti ochrany osobních údajů. V následujícím textu Vám představíme některá stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a některé další aktuality ze světa ochrany osobních údajů.

Právní aktuality - květen 2020

+ Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. + Měření teploty při vstupu na pracoviště + Stát uhradí podnikatelům polovinu nájemného

Právní aktuality - Změny zákona o obchodních korporací

+ Změna monistického systému uspořádání akciové společnosti + Změny v oblasti vedení obchodních korporací + Přizpůsobení zakladatelského právního jednání

Právní aktuality - duben 2020 (Aktuální legislativní otázky v souvislosti s opatřeními COVID 19)

I. Odpovědnost státu za škodu II. Pracovněprávní důsledky III. Sociální zabezpečení IV. Občanskoprávní a procesní důsledky V. Podpora podnikatelů VI. Daňová opatření VII. Veřejná správa, přestupky a trestněprávní důsledky

Právní aktuality - březen 2020 (Aktuální legislativní otázky v souvislosti s opatřeními COVID 19)

+ Home – office + Překážky na straně zaměstnavatele + Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti + Karanténa + Ošetřovné + Zaměstnávání cizinců + Nemožnost plnit své závazky + Daňově liberační balíčky + Prominutí odvodů na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a sociální zabezpečení + Náhrada škody způsobené krizovými opatřeními přijatými v České republice

Právní aktuality - únor 2020

+ Územní obvody zastupitelských úřadů pro podávání žádostí o oprávnění k pobytu + Rozdělení vyčleněním jako nový způsob přeshraničních přeměn + Odměna člena voleného orgánu dle § 59 odst. 4 ZOK + Protest proti usnesení valné hromady akciové společnosti + Odstoupení jednatele v nevhodné době

Právní aktuality - leden 2020

+ Velká novela zákona o obchodních korporacích + Zákon o realitním zprostředkování + Zákon o právu na digitální služby + Stavba na sousedním pozemku + Konkludentní rozvázání pracovního poměru statutárního orgánu + Určení daňového základu při prodeji cenných papírů + Péče řádného hospodáře při delegaci působnosti jednatele

PŘEHLED K PROBLEMATICE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vám představit některé novinky z oblasti ochrany osobních údajů. V následujícím textu Vám představíme některé závěry kontrol, které provedl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a některé další aktuality ze světa ochrany osobních údajů.

Právní aktuality - prosinec 2019

+ Změny v informační povinnosti osob podnikajících na kapitálovém trhu + Porušení pravidel pro zastupování společnosti zapsaných v obchodním rejstříku + Odporovatelnost + Formální výkon funkce jednatele s. r. o. + Osvobozený prodej akcií hrazený osvobozenou výplatou dividend je zneužitím práva + Správce musí zaplatit subjektu osobních údajů za únik jeho hesla + Požadavky na odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu + Styk dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, v průběhu pracovního týdne

Právní aktuality - listopad 2019

+ Novela katastrální vyhlášky + Kontaktní místo ČNB pro finanční inovace + K rozsudku pro uznání + Odpočet DPH při nájmu osvobozeném od DPH + Důkaz úředním záznamem + Náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve stavebním řízení + Omluvitelnost omylu při uzavírání smlouvy

Právní aktuality - říjen 2019

+ Novela zákona o místních poplatcích + ÚOOÚ chystá právní úpravu zpracování biometrických údajů + Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách + Obchodní vedení společnosti + Předem zaškrtnuté políčko na webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů

Právní aktuality - září 2019

+ Úprava DPH v rozporu s evropskou směrnicí + Závazné strategické pokyny valné hromady + Výjimka z předkupního práva + Nahlížení do spisu podle stavebního zákona + Daň z převodu nemovitosti + „Jiný důvod“ zastavení exekuce

PRÁVNÍ AKTUALITY - SRPEN 2019

+ Neúspěšní žadatelé o informace se mohou obrátit na ÚOOÚ + Změny v oblasti likvidace obchodních společností + Zavedení kvót pro podnikatelská víza + Posuzování platnosti usnesení členské schůze družstva v rejstříkovém řízení + Zpětvzetí společného návrhu manželů na povolení oddlužení + Ministerstvo vnitra poskytlo neoprávněně přístup do registru obyvatel

Přehled vývoje právní úpravy ochrany osobních údajů

Dovolujeme si Vám představit některé novinky z oblasti ochrany osobních údajů. V první části naleznete některé závěry kontrol, které provedl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a jiné dozorové úřady ve státech EU, protože s ohledem na unifikaci právních předpisů v oblasti osobních údajů je možné tato rozhodnutí považovat za relevantní v každém z členských států. Dále jsme pro Vás připravili stručné shrnutí dalších významných dokumentů.

Právní aktuality - červenec 2019

+ Novela zákona o registru smluv + Pokuta ČNB za porušení bankovního tajemství + Náležitosti výpovědi z nájmu bytu + Trvalý pobyt + Zahájení mediace + Škoda způsobená pozdním vymáháním pohledávky + Vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí o neudělení státního občanství z důvodu bezpečnosti státu je ústavně konformní

Právní aktuality - červen 2019

+ Odložení zavedení elektronické neschopenky + Novela zákona o ochraně spotřebitele + Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR + Důvěra jedince ve správnost rozhodnutí aktu veřejné moci + Posouzení neúčinnost právního úkonu dlužníka podle insolvenčního zákona + Zrušení obchodní korporace pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky + Závislý zástupce a vznik stálé provozovny + SDEU k evidenci pracovní doby + Absence souhlasu valné hromady s právním jednáním a část závodu

Právní aktuality - květen 2019

+ Změny v insolvenčním řízení + Hromadné žaloby + Unijní pokyny k outsourcingu + Podjatost v insolvenčním řízení + Právní úprava data retention z pohledu Ústavního soudu a ÚOOÚ + Prokázání dodání do jiného členského státu a zneužití práva + Ústavně konformní výklad konkurenční doložky

Právní aktuality - duben 2019

+ Změna výše nezabavitelné částky při exekuci + Jednostranná změna obchodních podmínek v režimu obchodního zákoníku + Potvrzení práva obětí trestných činů na peněžitou pomoc od státu

Právní aktuality - březen 2019

+ Pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a jeho statutárním orgánem + Únik osobních údajů z personálních spisů + Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu + Neplatnost smlouvy + Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva + Pokuta za opožděné podání daňového přiznání je trestní sankce + Novinky v cizineckém řízení

Svěřenské fondy - stručná charakteristika a účel

Co zahrnuje institut svěřenského fondu a k jakým účelům může sloužit?

Právní aktuality - únor 2019

+ Novela insolvenčního zákona a novinky v oblasti oddlužení + Novela autorského zákona + Povinnosti správce provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů + Obrana proti nevyžádanému telemarketingu + Doložka obsažená na rubu směnky + Započtení jako neúčinný právní úkon + Prodej akcií financovaný osvobozenou výplatou dividend je zneužitím práva

Rozhodovací praxe Úřadu na ochranu osobních údajů

Úřad pro osobních údajů za první polovinu roku po účinnosti GDPR (Obecného nařízení na ochranu osobních údajů) provedl několik kontrol, které mohou být vodítkem při postupu správců osobních údajů při nakládání s osobními údaji tak, aby jejich postup i v případě kontroly obstál. Připravili jsme pro Vás jejich stručný přehled.

Právní aktuality - leden 2019

+ Vytvoření prostoru bezpečného pohybu údajů mezi EU a Japonskem + Vícepráce + Oddlužení + Pokuta za předčasné ukončení smlouvy podléhá DPH + Rozdíl mezi nominální hodnotou a kupní cenou pohledávky může podléhat DPH + Započtení se musí uskutečnit v měně, v níž má být plněna pohledávka + Náležitosti započtení většího počtu pohledávek

Šťastný a úspěšný rok 2018 přeje HAVEN, advokátní kancelář

Evidence skutečných majitelů právnických osob

31.12.2018 končí zákonná lhůta pro povinnou evidenci skutečných majitelů právnických osob.

Právní aktuality - prosinec 2018

+ Novela daně z nabytí nemovitostí; + Možnost obrany při nesouhlasu se zpracováním osobních údajů; + Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění; + Rozpor kupní smlouvy s dobrými mravy pro hrubý nepoměr plnění; + Přiměřené zadostiučinění v penězích za zásah do práv k obchodní firmě; + Nevyhovění žádosti subjektu osobních údajů jako správní rozhodnutí; + Přednost dodatečného daňového přiznání před zahájením daňové kontroly.

Právní aktuality - listopad 2018

+ Novela zákona o dluhopisech; + Pokuta za porušení zabezpečení osobních údajů; + Místní příslušnost Úřadů na ochranu osobních údajů; + Zvýšení úrokových sazeb; + Dobrá víra právnické osoby; + Péče řádného hospodáře; + Odpovědnost za vady; + Výkon funkce statutárního orgánu v pracovněprávním poměru.

Právní aktuality - říjen 2018

+ Novela zákona o daních z příjmu; + Vyžadování souhlasu dle GDPR; + Správa společné věci; + Uplatnění práva na náhradu škody vůči předsedovi představenstva a jeho promlčení; + Manažerská smlouva; + Důsledky absence dohody o ceně ve smlouvě o dílo; + Pokyn valné hromady a výkon funkce s péčí řádného hospodáře.

Právní aktuality – září 2018

+ Novela zákona o převodu vlastnického práva jednotkám skupinovým rodinným domům některých bytových družstev; + Novela energetického zákona; + Novela nařízení vlády o otevřených datech; + Jednání za právnickou osobu; zánik pohledávky v souvislosti se zánikem společnosti.

Právní aktuality - srpen 2018

+ Novela zákona o daních z příjmů; + Novela vyhlášky o nabytí nemovitostí; + Novela vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí; + Oznamování přeshraničních transakcí; + Novela zákona o DPH; + Nakládání prodávajícího s předmětem koupě.

Právní aktuality - červenec 2018

+ Změny v daňovém balíčku; + Novela daňového řádu; + Obnovení nájmu dobu určitou u prostor sloužících k podnikání; + Převod družstevního bytu a jeho účinky vůči družstvu; + Nový pohled na souběh trestní a správní sankce; + Úrok z neoprávněného jednání správce daně.

Právní aktuality - březen 2018

+ Nárok OSVČ na placenou dovolenou; + GDPR; + Zahájení daňové kontroly; + Úroky z úroků v daňovém řízení.

Právní aktuality 2017/2018

+ Evidence svěřenských fondů; + Evidence skutečných majitelů osob; + Návrat předkupního práva spoluvlastníků; + EET.

Šťastný a úspěšný rok 2018 přeje HAVEN, advokátní kancelář

"Začalo to jedním jménem, jedním advokátem se dvěma koncipienty. Protože přestalo být rozumné stále rozšiřovat název kanceláře s přicházejícími lidmi, vznikl Haven. Přístav..... Studovali na českých právnických fakultách i mimo ně – též v Německu a Velké Británii – a vládnou proto plynnou němčinou a angličtinou. Advokátní kancelář se orientuje zejména na agendu související s právní podporou korporací, ale nejen na to. Vzhledem k jazykové vybavenosti zvládají právní služby pro zahraniční klienty působící zde v Čechách." Zdeněk Sládek, grafické studio Studio Protein.

Změny v právní úpravě ochrany osobních údajů (GDPR)

Společně s experty na bezpečnost dat ze společnosti Mepatek s.r.o. jsme se zúčastnili série přednášek na téma změn legislativy ve vztahu k ochraně osobních údajů po účinnosti nařízení GDPR. Co tedy GDPR vlastně znamená a jaké povinnosti přináší?

Právní aktuality - listopad 2017

Zákon o platebním styku; + Registrace k DPH z moci úřední.

Marketing Mix 2017

Legislativní novinky

Právní aktuality - září 2017

+ Novela zákona o zaměstnanosti; + Prověřování v rámci daňové kontroly; + Zápis ochranné známky ve vztahu k nekalosoutěžnímu jednání; + Přezkum exekučního titulu.

Právní aktuality - srpen 2017

+ Přednostní práva na úhradu pohledávek SVJ; + Povinné informace o finanční situaci; + Oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu; + Částečný platební výměr.

Právní aktuality - červenec 2017

+ Novelizace zákona o podnikání na kapitálovém trhu; Změny v oblasti agenturního zaměstnávání; + Zákon o náhradách škody způsobených porušením pravidel hospodářské soutěže; + Jednatel jako osoba povinná k DPH; + Princip úplného odškodnění při totální škodě na vozidle.

Právní aktuality - červen 2017

+ Novelizace autorského zákona; + Návrh na soupis povinností podnikatelů; + K toleranci alkoholu na pracovišti.

Právní aktuality - květen 2017

+ Novela stavebního zákona; + Spotřebitelský kodex; + Změny podmínek pobytu cizinců; + Konflikt práva k obchodní firmě a práva z ochranné známky.

Právní aktuality - duben 2017

+ Informační povinnost vůči správce daně; + Evropská směrnice k přeshraničnímu vysílání zaměstnanců; + Promíjení pokut u kontrolních hlášení; + Podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích; + Trestní stíhání pro daňové penále; + Osvobození od DPH.

Šťastný a úspěšný rok 2017 přeje advokátní kancelář HEYDUK&VOGLOVÁ

Marketing Mix 2016

Web jako předmět práva, zákonné limity reklamy

Právní aktuality - červenec / srpen 2016

+ Změny v podávání daňových přiznání; + Rejstřík skutečných majitelů společností; + Nařízení EU o ochraně osobních údajů; + Pracovní doba u zaměstnanců bez stálého pracoviště; + Posuzování obsahu formálních náležitostí směnky.

Právní aktuality - červen 2016

+ Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže; + Registr smluv uzavřených s osobami s majetkovou účastí státu; + Krácení mzdy vyplácené na základě mzdového výměru.

Právní aktuality - květen 2016

+ Promíjení pokut za nedodání kontrolních hlášení k DPH; + Změna v placení daně při koupi nemovitosti; + Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu; + Uznávání odborní kvalifikace cizinců; + Splnění závazku; + Současné zastoupení společnosti členem statutárního orgánu a prokuristou.

Právní aktuality - duben 2016

+ Jmenování opatrovníka právnické osobě; + Vznik práv a povinností ze směnky, která byla původně blankosměnkou; + Nekalá soutěž klamavým podáním pravdivého (správného) údaje; + Nedodržení sjednané formální náležitosti dodatku smlouvy; + Uznání závazku plněním části dluhu; + Změny v úpravě evropských ochranných známek.

Právní aktuality - březen 2016

+ Návrh na zavedení bezplatného zápisu založení společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku; + Trestnost přípravy krácení daně; + Forma plné moci k sepisování notářských zápisů; + Společné jmění a podíly v obchodních společnost a družstvech; + Svěřenecké fondy; + Kauce u nájmu bytu a domu.

Právní aktuality - únor 2016

Novela zákona o ochraně spotřebitele; Zaměstnavatelé podle Štrasburku mohou číst maily zaměstnanců; Stanovisko NS k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku; Kontrolní hlášení

Právní aktuality - leden 2016

Pokuta porušení povinnosti uzavřít smlouvu o pracovnělékařských službách; Vládní návrh změny v zákoně o dani z nabytí nemovitosti; Rozšíření odpovědnosti leteckých společností judikaturou Evropského soudního dvora; Povaha daňového penále jako trestu

Šťastný a úspěšný nový rok 2016 přeje advokátní kancelář HEYDUK

Marketing Mix 2015 - Webová prezentace a platné právní předpisy

V průběhu září a října 2015 jsme se v rámci doprovodného programu zúčastnili prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie s přednáškou na téma „Webová prezentace a platné právní předpisy“.

Svět reklamy 2014

Dne 25. září v Brně v hotelu Voroněž a 7. října v Praze v hotelu Diplomat jsme se zúčastnili v rámci doprovodného programu prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie Svět reklamy 2014 s přednáškou na téma "Uzavírání smluv".

Založení advokátní kanceláře HEYDUK