Evidence skutečných majitelů právnických osob

 

 

 

Evidence skutečných majitelů právnických osob

 

Vážení klienti,

 

dovolte nám připomenout, že s účinností od 1. ledna 2018 byla spuštěna evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob rejstříkovými soudy.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku a evidence svěřenských fondů mají povinnost zapsat svého skutečného majitele do předmětné evidence do jednoho roku od účinnosti, tedy nejpozději do 1. ledna 2019. Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli bude zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 1 000 Kč, nicméně do 1. ledna 2019 jsou osoby zapsané do veřejného rejstříku od tohoto poplatku osvobozeny.


Evidence skutečných majitelů není veřejně přístupná. Do této evidence budou v případě potřeby přistupovat správci daně či další orgány, které dohlížejí na dodržování zákonů zejména v oblasti problematiky praní špinavých peněz (AML). Z předmětné evidence je také rovněž pro správce daně možné ověřovat, kdy jde o osoby jednající ve shodě či vzájemně propojené subjekty.


Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu. Má se za to, že skutečným majitelem je


a)      u obchodní korporace osoba,

1.      která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2.      která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3.      která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4.      která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,


b)     u svěřenského fondu fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1.      zakladatele,

2.      svěřenského správce,

3.      obmyšleného,

4.      osoby, v jejímž zájmu byl založen nebo, není-li určen obmyšlený, a

5.      osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu.

 

V případě Vašeho zájmu o další informace, případně o zajištění zápisu do tohoto rejstříku nás neváhejte kontaktovat.

Evidence skutečných majitelů právnických osob.pdf