Svěřenské fondy - stručná charakteristika a účel

+    Co je svěřenský fond a k čemu může sloužit?

Svěřenský fond je forma správy jakéhokoliv majetku, který se vytváří jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele. Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“. Zakladatel svěřenského fondu určí svěřenského správce (nebo i více svěřenských správců), který je povinen o majetek pečovat v souladu s pokyny udělenými zakladatelem při založení, ve prospěch obmyšlených osob a účelu svěřenského fondu. Beneficienti mají nárok na plnění v rozsahu stanoveném statutem, samotná podstata majetku jim však nepatří. Díky tomuto majetek nemůže propadnout věřitelům zakladatele ani beneficienta na úhradu nesouvisejících závazků, není tedy ohrožen jinými investičními riziky zúčastněných osob ani případnou špatnou ekonomickou situací vzniklou z jakýchkoli důvodů. Může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele, kterými mohou být jak investiční účely, tak např. zajištěná stálých příjmů beneficientů.

 


+    Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond se zakládá smlouvou nebo pořízením pro případ smrti (závětí), přičemž každý svěřenský fond musí mít rovněž svůj statut a být zapsaný v evidenci svěřenských fondů. K založení je nutné ocenění majetkové podstaty a sepis notářského zápisu spolu s přípravou další dokumentace ve vztahu k správci svěřenského fondu.

 


+    Účel svěřenského fondu

Soukromé fondy mohou být zřízeny ve prospěch určité osoby a pak je doba jejich trvání časově omezena uplynutím sta let, popř. dobou života určitého obmyšleného, kterým může být i dítě zakladatele či jeho současníka. Naopak není omezena doba trvání soukromých fondů na památku určité osoby nebo za jiným účelem, není-li jím podpora určité osoby.

 


+    Statut svěřenského fondu

Statut svěřenského fondu musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu) a musí obsahovat alespoň:

a.      Označení svěřenského fondu

b.      Označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku

c.      Vymezení účelu svěřenského fondu

d.      Podmínky pro plnění ze svěřenského fondu

e.      Údaj o době trvání svěřenského fondu, nebo že byl fond zřízen na dobu neurčitou

f.       Určení obmyšleného nebo způsobu, jakým bude tento určen

g.      Počet svěřenských správců a způsob jejich jednání


+    K osobě svěřenského správce

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk nebo právnická osoba. Svěřenským správcem může být i zakladatel SF nebo osoba, které má být z fondu plněno, ale pak musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, kterým je osoba třetí, a správci musí právně jednat společně. Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel. Zakladatel může ve statutu určit jiný způsob jmenování nebo odvolání svěřenského správce. Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu.

 


+    K osobě obmyšleného

Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu, ledaže statut svěřenského fondu určí něco jiného. Neurčí-li obmyšleného zakladatel, jmenuje obmyšleného a určí mu plnění ze svěřenského fondu svěřenský správce.

 


+    Dohled nad správou SF       

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a osoba označená za obmyšleného, popřípadě další osoby, určí-li tak statut. Je-li svěřenský fond zřízen ve prospěch obmyšleného, který v den vzniku fondu ještě není, nebo kterého v den vzniku fondu nelze určit, jmenuje zakladatel osobu oprávněnou dohlížet na správu svěřenského fondu v zájmu obmyšleného. Není-li to možné, nebo je-li zakladatel nečinný, jmenuje takovou osobu soud na návrh správce nebo toho, kdo na tom má zájem.

 


+    Zánik svěřenského fondu  

Uplyne-li doba, na kterou byl svěřenský fond zřízen, nebo je-li dosaženo účelu, pro který byl svěřenský fond zřízen, nebo rozhodne-li tak soud, správa svěřenského fondu končí. Byl-li svěřenský fond zřízen za soukromým účelem, končí jeho správa i v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění ze svěřenského fondu. Při zániku správy svěřenského fondu vydá svěřenský správce majetek tomu, kdo na něj má právo. Má se za to, že na majetek má právo obmyšlený, a pokud není, zakladatel svěřenského fondu.

 

 


V případě konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit.