Obzvláště se orientujeme
v těchto tématech

Rozumíme vám zejména v oblasti korporátní agendy včetně pracovněprávní problematiky, v oblasti smluvní agendy – především sepisování smluv, jejich právních rozborů a posuzování, problematiky zaměstnávání a právních poměrů cizinců v České republice, zastupování ve správních řízeních a také při soudním i mimosoudním řešení sporů, vymáhání pohledávek, nemovitostních transakcí, práva duševního vlastnictví, dále pak v oblasti rodinného práva, insolvenčního práva, ochrany osobních údajů a veřejných zakázek. Právní služby poskytujeme v českém, německém a anglickém jazyce.

Právní podpora korporací

V rámci právní podpory korporací zajišťujeme zejména:

 • provedení změn ve struktuře společností, zejména změny základního kapitálu, přeměny společností, příprava valných hromad, převody podílů a související otázky,
 • příprava smluv dle potřeb a požadavků klienta, revize již existujících smluv, upozornění na rizika z nich vyplývající a návrh řešení,
 • asistence při soudních sporech souvisejících s činností společnosti, včetně vymáhání nároků na plnění a na náhradu škody,
 • poradenství a příprava dokumentů v oblasti pracovního práva.

Právní podpora zahraničních klientů

V souvislosti se specifickými potřebami cizinců poskytujeme:

 • poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců včetně problematiky agenturního zaměstnávání,
 • právní podporu zaměřenou na orientaci v českém právním prostředí, nejčastěji v oblasti smluvního práva, rodinného práva, problematiky prodeje a koupě nebo nájmu nemovitostí, zahájení podnikání.

Řešení sporů

V případě sporu nabízíme:

 • posouzení nároku a návrh efektivního řešení sporu soudní nebo mimosoudní cestou,
 • zastoupení před soudem, správním orgánem nebo rozhodčím soudem.

Vymáhání pohledávek

V případě neuhrazených pohledávek fyzických a právnických osob zajišťujeme:

 • provedení analýzy dokumentace a navrhnutí efektivního řešení,
 • monitorování pohledávky (insolvenční rejstřík, aktuální výše pohledávky, evidence plateb),
 • mimosoudní řešení (vyjednání a vypracování dohody o uznání závazku, příprava splátkového kalendáře),
 • vypracování návrhu na platební rozkaz,
 • realizace zastoupení před soudem,
 • návrh na nařízení exekuce a sledování stavu exekuce.

Právo nemovitostí

U transakcí s nemovitostmi, ať se jedná o nákup nebo prodej bytů nebo o transakce většího rozsahu, nabízíme zajištění kompletní dokumentace k transakcím s nemovitostmi, která zahrnuje zejména smluvní zajištění transakce, poskytnutí advokátní úschovy pro převod finančních prostředků a zajištění vkladu práv k nemovitostem do katastru nemovitostí.

Právo duševního vlastnictví

 • příprava licenčních smluv, smluv o zhotovení autorského díla včetně smluv týkajících se práv k softwaru
 • posuzování nároků práv z duševního vlastnictví a jejich případné vymáhání
 • problematika ochranných známek

Rodinné právo

 • právní poradenství v oblasti majetkových vztahů mez manželi, majetkového vypořádání v případě rozvodu, úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi,
 • příprava dokumentů k rozvodu manželství včetně přípravy dohody o vypořádání společného jmění a dohody o výchově a výživě nezletilých dětí a příslušných návrhů na soud,
 • zastupování v řízení před soudem v řízeních o výchovu a výživu nezletilých dětí, o rozvod manželství a o vypořádání společného jmění.

Insolvenční právo

 • zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení včetně podání insolvenčního návrhu a přihlášky do insolvence,
 • příprava vylučovacích žalob a následné zastupování v incidenčních sporech,
 • vystupování jménem klienta ve věřitelském výboru.

Ochrana osobních údajů

 • revize nebo příprava smluvní a interní dokumentace zejména s ohledem na změny v právní úpravě ochrany osobních údajů

Výběrová řízení, veřejné zakázky

 • provedení analýzy problému a návrh řešení na míru,
 • příprava zadávací dokumentace,
 • realizace zadávacího řízení,
 • zastupování v průběhu řízení o námitkách.